آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در …

اطلاعیه شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

اطلاعیه شرکت گروه توسعه ملی مهرآیندگان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۶۳۸۶۰۴-۱۰۱ لغو آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان می رساند پیرو اگھی منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ در روزنامه ایران در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده …

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ …