ارزش کل بازار به نقدینگی

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان

متغیر دیگری که می‌توان از بررسی آن به مقیاسی برای قضاوت در مورد ارزش بازار بورس دست یافت، عبارت از کل ارزش بازار سرمایه به نقدینگی است. ، این نسبت به‌طور تاریخی در محدوده ۴۲ درصد قرار می‌گیرد و پس از رشدهای اخیر بورس، اکنون نیز در آستانه عبور از میانگین قرار گرفته است. همچنین آنچه به وضوح پیداست داوری این نسبت درخصوص حباب سال ۹۲ است؛ زمانی که در نقطه‌ای نسبت مورد بحث در مرز برابری با کل نقدینگی قرار گرفت. در هر حال باید توجه داشت با توجه به ورود شرکت‌های جدید این نسبت از قابلیت مقایسه یک به یک با گذشته برخوردار نیست بلکه نسبت‌های کنونی باید به دلیل اثر ورود سهام جدید به مراتب کمتر از نسبت‌های تاریخی به‌طور متناظر تحلیل شوند. از این رهگذر می‌توان گفت شرایط کنونی بازار سرمایه از مطلوبیت مناسبی جهت سرمایه‌گذاری از نگاه این نسبت برخوردار است.

keyboard_arrow_up