اعضای هیات مدیره

ذبیح‌اله نعیمی

ذبیح‌اله نعیمی

به نمایندگی از

مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان

سمت

نائب رئیس هیأت مدیره

تحصیلات

دکتری حرفه ای DBA

سوابق مهم اجرایی

ذیحســاب و مدیــر مالی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، عضــو کمیته حسابرســی پتروشــیمی آریا ساســول، عضوهیات مدیره هلدینگ خلیج فــارس، عضــو هیــات مدیــره پتروشــیمی پــارس، عضو هیــات مدیره پتروشــیمی کاویان، عضو هیات مدیره پتروشــیمی مهابــاد، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف

کریم بروفرد

کریم بروفرد

به نمایندگی از

توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

دکتری حسابداری

سوابق مهم اجرایی

معاون مالي و ســرمايه گذاري گروه پتروشــيمي سرمايه گذاري ايرانيان، مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت سرمايه گذاري صنعت نفت، عضو هيئت مديره پتروشيمي بندر امام و ...

سید محمد حسن ملیحی

سید محمد حسن ملیحی

به نمایندگی از

تالش گستران آینده

سمت

عضو هیات مدیره

تحصیلات

دکتری مالی بین الملل

سوابق مهم اجرایی

مدیرعامــل و عضو هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری ســبحان، رئیس هیات مدیره شرکت ترغیب صنعت ایران ایتالیا، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید فارس، عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری مدلر، مدیرعامل نهادهای واسط انتشار اوراق بدهی spv در بازار سرمایه، معاون عملیات و تحقیقات شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

محمدمهدی مؤمن زاده

محمدمهدی مؤمن زاده

به نمایندگی از

توسعه نفت و گاز صبا کارون

سمت

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

تحصیلات

دکتری حسابداری

سوابق مهم اجرایی

مدیرعامل ســرمایه گذاری ســامان مجد، معاون اقتصــادی بانک انصار، عضو هیأت مدیره فولاد خوزستان و عضو هیات مدیره شرکتهای بورسی و غیر بورسی ...

---

---

به نمایندگی از

توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف

سمت

---

تحصیلات

---

سوابق مهم اجرایی

---

فهرست