بررسی کوتاه از مصارف انرژی

 

 

مصارف انرژی های اولیه (گاز و سایر سوخت های فسیلی) در قیاس با سال 2018 ،  2.9% رشد داشته اند که تقریبا دو برابر میانگین 10 ساله آن می باشد رشد و هدایت مصرف توسط تقاضا برای گاز می باشد، چین، ایالات متحده امریکا و هند از جمله کشور های پر مصرف برای این نوع سوخت می باشد.

فهرست